Welkom op de website van het Wmo Platform Maasgouw!

Met de intrede van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2007 zijn gemeentebesturen verplicht om bij verordening regels vast te leggen inzake de cliëntenparticipatie met betrekking tot het gemeentelijk Wmo beleid. Om deze reden heeft de gemeenteraad van Maasgouw in maart 2007 de Verordening Cliëntenparticipatie Wmo beleid vastgesteld.

De verordening leidde tot de oprichting van het Wmo Platform Maasgouw. Het platform is het door burgemeester en wethouders als zodanig aangewezen en in de gemeente Maasgouw actief zijnde orgaan van zelforganisaties en belanghebbenden op het gebied van de Wmo.

Volgens dezelfde verordening dient de gemeente het Wmo Platform op een gestructureerde wijze te betrekken in de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning en het gemeentelijk Wmo beleid. Het doel hiervan is om het Wmo Platform Maasgouw vanuit haar onafhankelijke positie te laten bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk Wmo beleid. Hieronder wordt in ieder geval verstaan de vierjaarlijks op te stellen Wmo beleidsnota, de vaststelling en wijziging van verordeningen met betrekking tot de uitvoering van deze nota, de wijze waarop de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning gewaarborgd wordt, de wijze waarop cliënten keuzevrijheid wordt geboden, de aandachtsvelden van de Wmo en het cliënttevredenheidsonderzoek.

Met ingang van 1-1-2015 is de wet van 2007 ingrijpend veranderd. Er is een kanteling gekomen in denken over de ondersteuning om mee te kunnen blijven doen in de samenleving. De veranderde gedachtegang ging gepaard met overdragen van veel landelijke taken (ook uit de AWBZ) naar de gemeente én er werd gelijktijdig een stevige bezuiniging doorgevoerd.

Behalve een wetswijzing van de Wmo ging op 1-1-2015 óók een nieuwe wet van start op het terrein van Jeugdhulp1, op dat voor langdurig zieken2 én op het gebied van werk en inkomen3.

Het Wmo Platform Maasgouw heeft voor de drie algemene doelen of aandachtsvelden die de Wmo nu kent enkele werkgroepen ingesteld. Zij behartigen de volgende aandachtsvelden:

A. Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.

B. Jeugd en onderwijs.

C. Ondersteunen (zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving) van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen. Bieden van opvang (dit zijn maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg).

D. De werkgroep participatiewet.

In die werkgroepen zitten vertegenwoordigers van ouderen, mensen met een functiebeperking, GGZ cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers, cliëntenraden, vertegenwoordigers van verslaafden, dak- en thuislozen en vrouwen (vrouwenopvang), en vertegenwoordigers uit het verenigingsleven en/of maatschappelijk leven, ouders en vertegenwoordigers van jeugdverenigingen, jeugdinfrastructuur en onderwijs waaronder peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang.

Op deze website kunt u allerhande informatie vinden over de Wmo, de drie aandachtsvelden en de nieuwste ontwikkelingen van de wet. Ook kunt u specifieke informatie vinden over hoe de gemeente Maasgouw de Wmo heeft ingevuld. Deze website is echter in de eerste plaats het startpunt om u kennis te laten maken met het WMO Platform zelf. Wie zijn wij, wat doen wij en wat kunnen wij voor u betekenen? U leest het allemaal op deze website van het Wmo Platform Maasgouw.

Veel leesplezier!

 

  1. Jeugdhulp: In het nieuwe jeugdstelsel heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor: alle vormen van jeugdhulp (inclusief specialistische hulp zoals jeugd-ggz, jeugd-vb, gesloten jeugdhulp, en het onderdeel 'preventie' van de jeugdgezondheidszorg); de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen; de uitvoering van jeugdreclassering
  2. Wlz -Wet langdurige zorg: De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.
  3. Participatiewet: Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht, deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).