Het WMO Platform Maasgouw heeft in 2011 het prestatieveld jeugd centraal gesteld.

Om invulling te geven aan deze keuze heeft een delegatie van het platform in 2011 werkbezoeken gebracht aan (bijna) alle stichtingen jeugd- en jongerenwerk in Maasgouw.

Het doel van deze werkbezoeken was drieledig:

  1. Meer bekendheid geven aan het platform, uitleg geven welke taak het platform heeft en wat men voor haar achterban kan betekenen, maar ook wat de achterban voor het platform kan betekenen.
  2. Via een aantal terugkerende gespreksonderwerpen een beeld schetsen van het functioneren van het jeugd- en jongerenwerk in de verschillende kernen van Maasgouw, waarin nadrukkelijk de gevolgen van de harmonisatie subsidiebeleid uit 2009 worden betrokken.
  3. De aanstaande veranderingen van de decentralisatie jeugdzorg vanuit de AWBZ naar de gemeenten bespreken.

Terugkerende gespreksonderwerpen:

--activiteiten jeugd- en jongerenwerk
--vrijwilligers
--subsidiebeleid
--huisvesting
--schooluitval en criminaliteit
--hangjongeren
--overheveling jeugdzorg
--anderszins

De zorg die straks op het bordje van de gemeente komt te liggen betreft bijna alle jeugdzorg die nu onder de provincies, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet valt. Concreet gaat het dan om zorgverlening voor de geestelijke gezondheid van jeugd (jeugd-GGZ), provinciale jeugdzorg (ernstige opvoedings- en opgroeiproblemen), gesloten jeugdzorg, jeugd reclassering, jeugdbescherming en licht verstandelijk beperkte jeugd.

Wat nu al onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt, is het gemeentelijk jeugdbeleid: vrijwillige ondersteuning bij opvoedingsvragen (HDS, algemeen maatschappelijk werk) en open jongerenwerk (jongerencentrum Villa 29). Het lokaal op te zetten 'Centrum voor Jeugd en Gezin' moet een centrale voordeur worden voor √°lle jeugdzorg.

De verantwoordelijkheid voor zorg aan jeugd en gezin komt vanaf 2015 in zijn geheel bij de gemeenten te liggen.

De gespreksverslagen van het WMO Platform Maasgouw met de stichtingen Jeugd- en Jongerenwerk in de verschillende kernen, alsmede het gespreksverslag met de coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin Maasgouw (CJG) vindt u HIER