KENNISMAKING WMO PLATFORM MAASGOUW / JEUGD- EN JONGERENWERK HEEL.

Heel, 11 mei 2011, cc Don Bosco, 19.30 uur - 20.30 uur

Aanwezig:
Jeugdwerk Heel: Ed van Deijzen, Har Verkoulen, Ostar van de Berg en Bianca van de Berg
WMO Platform Maasgouw: Erik Verhees, Johan Jeurissen, Gerard van Borren en Wim Vossen

Erik Verhees legt het doel en reden waarom het WMO Platform met de jeugdverenigingen in gesprek wil gaan, als volgt uit:

Het WMO Platform Maasgouw is een beleidsadviesraad ingesteld door de gemeenteraad in januari 2007, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Met de oprichting van het WMO Platform werd de (wettelijk verplichte) cliëntenparticipatie per verordening geregeld in onze gemeente.

Het WMO Platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan college en raad over de negen werkvelden (prestatievelden) van de WMO. Over deze werkvelden draagt de gemeente beleids- verantwoordelijkheid.

Onlangs heeft het WMO Platform in haar AB vergadering besloten actief vertegenwoordigers uit de negen werkvelden (achterban) te gaan benaderen. Doel is meer bekendheid te geven aan het platform, uitleg te geven welke taak het platform heeft en wat het platform voor haar achterban kan betekenen. Andersom wil het platform ook graag weten wat de achterban voor het platform kan betekenen.

De zorg die straks op het bordje van de gemeente komt te liggen betreft bijna alle jeugdzorg die nu onder de provincies, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet valt. Concreet gaat het dan om zorgverlening voor de geestelijke gezondheid van jeugd (jeugd-GGZ), provinciale jeugdzorg (ernstige opvoedings- en opgroeiproblemen), gesloten jeugdzorg, jeugd reclassering, jeugdbescherming en licht verstandelijk beperkte jeugd.

Wat nu al onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt, is het gemeentelijk jeugdbeleid: vrijwillige ondersteuning bij opvoedingsvragen (HDS, algemeen maatschappelijk werk) en open jongerenwerk (jongerencentrum Villa 29).

Het lokaal op te zetten 'Centrum voor Jeugd en Gezin' moet een centrale voordeur worden voor alle jeugdzorg.

De verantwoordelijkheid voor zorg aan jeugd en gezin komt vanaf 2015 in zijn geheel bij de gemeenten te liggen.

Tijdens het gesprek kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Activiteiten jeugd- en jongerenwerk, vrijwilligersbeleid, subsidiebeleid, huisvesting, schooluitval en criminaliteit, hangjongeren, overheveling jeugdzorg, anderszins.

Activiteiten jeugd- en jongerenwerk
Jeugdwerk Heel geeft aan dat het steeds moeilijker wordt om de jeugd te "bereiken" voor het deelnemen aan activiteiten. Ook andere verenigingen (bijvoorbeeld sportverenigingen) organiseren activiteiten als droppings en jeugdkampen waardoor de animo terug loopt. Daarnaast blijkt eens te meer dat de jeugd zich het liefst bezig houdt met computerspelletjes. Onder leiding van het jeugdwerk worden wel met succes het jeugdcarnaval, koninginnendag, st. Maarten en Sinterklaas georganiseerd.

Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers is de laatste tijd terug gelopen. Zorgen zijn er over de doorstroming. Jongeren zijn moeilijk te motiveren voor het organiseren van jeugdactiviteiten. Zelf hebben zij een druk leven, maar vooral het gebrek aan een eigen lokatie demotiveert en belemmert de continuïteit.

Subsidiebeleid
Op de activiteit st. Maarten na, ontstaat de laatste jaren steeds een tekort op de begroting, die door actief sponsorbeleid tot nu toe kon worden gedekt.

Huisvesting
Voor jeugdwerk Heel blijkt huisvesting het grootste probleem te zijn.
Het ontbreken van een eigen "home" loopt als een rode draad door het hele gesprek.
Hierdoor wordt het voor het jeugdwerk praktisch onmogelijk om aan de doelstelling van het aantal activiteiten (40 p/j om voor subsidie in aanmerking te komen) te voldoen.
Ook speelt het probleem van opslag van materialen een probleem. Nu over diverse locaties verdeeld. Toezeggingen en beloften van gemeente voor een onderkomen zijn tot op heden op niets uitgelopen. ( Locatie Brede school, Don Bosco en kinderopvang). Op dit moment gaat hun interesse uit naar de kleedlokalen en kantine van de voetbalclub, die na de verhuizing naar Beegden vrijkomen. Wat ligging betreft een prima locatie.
Met een eigen plek, zou het jeugdwerk zich veel beter kunnen manifesteren, meer activiteiten kunnen organiseren en zo meer jeugd bereiken. Verder zouden zij bereid zijn om mee te helpen om het achterstallig onderhoud van het gebouw terug te brengen. Afgesproken is dat het jeugdwerk een verzoek stuurt naar de gemeente om deze huisvesting te mogen gebruiken zolang er geen woningen op deze plaats worden gebouwd.

Hangjongeren
De container, door de gemeente geplaatst als hangplek, wordt op dit moment praktisch niet meer gebruikt. Groepjes jongeren hebben zich verdeeld over de hele kern, maar dit geeft op dit moment geen echte overlast.

Dit waren de onderwerpen die uitgebreid aan bod zijn gekomen bij deze kennismaking tussen WMO Platform Maasgouw en jeugdwerk Heel.

Beide geven aan zeer tevreden te zijn met deze kennismaking.

notulist
Wim Vossen

Maasbracht 12 mei 2011

 

KENNISMAKING WMO PLATFORM MAASGOUW / JEUGD- EN JONGERENWERK MAASBRACHT

Maasbracht, woensdag 18 mei, cc de Spil, 19.30 - 21.45 uur

Aanwezig:
Jeugdwerk Maasbracht: Rik Golsteijn

WMO Platform Maasgouw: Erik Verhees, Johan Jeurissen en Wim Vossen.

Erik Verhees legt het doel en reden waarom het WMO Platform met de jeugdverenigingen in gesprek wil gaan, als volgt uit:

Het WMO Platform Maasgouw is een beleidsadviesraad ingesteld door de gemeenteraad in januari 2007, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Met de oprichting van het WMO Platform werd de (wettelijk verplichte) cliëntenparticipatie per verordening geregeld in onze gemeente.

Het WMO Platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan college en raad over de negen werkvelden (prestatievelden) van de WMO. Over deze werkvelden draagt de gemeente beleids- verantwoordelijkheid.

Onlangs heeft het WMO Platform in haar AB vergadering besloten actief vertegenwoordigers uit de negen werkvelden (achterban) te gaan benaderen. Doel is meer bekendheid te geven aan het platform, uitleg te geven welke taak het platform heeft en wat het platform voor haar achterban kan betekenen.  Andersom wil het platform ook graag weten wat de achterban voor het platform kan betekenen.

De zorg die straks op het bordje van de gemeente komt te liggen betreft bijna alle jeugdzorg die nu onder de provincies, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet valt. Concreet gaat het dan om zorgverlening voor de geestelijke gezondheid van jeugd (jeugd-GGZ), provinciale jeugdzorg (ernstige opvoedings- en opgroeiproblemen), gesloten jeugdzorg, jeugd reclassering, jeugdbescherming en licht verstandelijk beperkte jeugd.

Wat nu al onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt, is het gemeentelijk jeugdbeleid: vrijwillige ondersteuning bij opvoedingsvragen (HDS, algemeen maatschappelijk werk) en open jongerenwerk (jongerencentrum Villa 29). Het lokaal op te zetten 'Centrum voor Jeugd en Gezin' moet een centrale voordeur worden voor alle jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor zorg aan jeugd en gezin komt vanaf 2015 in zijn geheel bij de gemeenten te liggen.

Tijdens het gesprek kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Activiteiten jeugd- en jongerenwerk, vrijwilligersbeleid, subsidiebeleid, huisvesting, schooluitval en criminaliteit, hangjongeren, overheveling jeugdzorg, anderszins.

Activiteiten jeugd- en jongerenwerk
Rik Golsteijn maakt duidelijk dat jeugdwerk activiteiten en kindervakantiewerk erg met elkaar verbonden zijn ondanks dat het twee verschillende stichtingen zijn. Vrijwilligers zijn in beide stichtingen actief.

Het jeugdwerk Maasbracht organiseert elke zaterdag voor jeugd met een leeftijd tussen 10 en 15 jaar een disco avond. Drie keer per week vinden er in het jeugdhonk activiteiten plaats. Opvallend is dat in het jeugdhonk in verhouding veel meer meiden dan jongens komen. Hier is geen verklaring voor. Verder is er in de wintermaanden meer animo dan in de zomer. Een keer per maand wordt een thema avond georganiseerd, met groot succes. Tijdens activiteiten gelden vaste regels en wordt geen alcohol geschonken. Drie keer per jaar wordt een uitstapje gemaakt naar een externe locatie. Twee tot drie keer per jaar organiseert jeugdwerk met andere maatschappelijke organisaties voorlichtingsavonden voor deze doelgroep en hun ouders. (zoals drugs en drank en omgaan met geld). Verder wordt het Sint Nicolaas feest door het jeugdwerk georganiseerd. Koninginnedagviering is ook ieder jaar in handen van het jeugdwerk. Kindervakantiewerk draait elk jaar met zeer groot succes.

Vrijwilligers
De "harde" kern bestaat uit ongeveer vier bestuursleden aangevuld met nog een zestal vrijwilligers. Daarnaast zijn er ongeveer tachtig vrijwilligers beschikbaar voor activiteiten. Er wordt met commissies gewerkt waar de overige vrijwilligers deel van uit maken. Er is niet alleen een goede doorstroom van vrijwilligers, maar ook een gezonde toestroom van vrijwilligers. Jeugdwerk biedt ook maatschappelijke stages aan. Toch geeft het open houden van het jeugdhonk op drie avonden, een zware belasting voor de vrijwilligers.

Schooluitval en criminaliteit
Wat betreft schooluitval maakt Rik zich zorgen en niet alleen als vrijwilliger, maar ook als leraar aan een middelbare school. Vanuit z’n werk begeleidt hij ook leerlingen met problemen en een zorgbudget. Door de lopende en aangekondigde bezuinigingen gaat de kwaliteit en uren in begeleiding achteruit. De schooljeugd met problemen dreigt niet meer de aandacht te krijgen die noodzakelijk is. Met de overheveling van overheidstaken naar gemeenten lijken de problemen nog groter te worden.

Wat betreft de discoavonden zijn er duidelijke afspraken en bij overlast volgt ontzegging van deelname. Omdat ook kinderen uit andere kernen en gemeenten deel kunnen nemen, bestaat er een convenant met enkele andere jeugdverenigingen ten aanzien van uitwisseling van gegevens van probleem gevallen.

Subsidiebeleid
Door de harmonisatie en de nieuwe systematiek van het subsidiebeleid is er geen voor of nadeel ontstaan. Ook de goede samenwerking tussen kindervakantiewerk en jeugdwerk levert (financiële) voordelen op. De opbrengst van de baractiviteiten worden gelijk besteed aan activiteiten voor de doelgroep. In grote lijnen is men tevreden over het gevoerde gemeentelijk beleid. Er zijn ook korte lijnen met vertegenwoordigers van de gemeente.

Huisvesting
Tot dusver geen problemen met de huisvesting. Er ligt op dit moment wel een wens ten aanzien van de toegangstrap naar het jeugdhonk toe om deze te voorzien van een leuning. Er hebben zich al enkele bijna ongelukken voor gedaan.

Hangjongeren
Het probleem van hangjongeren is sterk afgenomen. Op dit moment is er geen sprake van overlast.

 

Dit waren de onderwerpen die uitgebreid aan bod zijn gekomen bij deze kennismaking tussen WMO Platform Maasgouw en jeugdwerk Maasbracht. Beiden geven aan zeer tevreden te zijn met deze kennismaking.

notulist
Wim Vossen

Maasbracht 19 mei 2011

 

KENNISMAKING WMO PLATFORM MAASGOUW / JEUGD- EN JONGERENWERK WESSEM

Wessem, woensdag 14 juni, jeugdhuis de Sprong, 19.30 – 21.00 uur

Aanwezig:
Jeugdwerk Wessem: Erik Stukstette

WMO Platform Maasgouw: Erik Verhees, Johan Jeurissen, Gerard van Borren en Wim Vossen. Johan Jeurissen en Gerard van Borren zijn tevens lid van jeugdwerk Wessem.

Erik Verhees legt het doel en reden waarom het WMO Platform met de jeugdverenigingen in gesprek wil gaan, als volgt uit:

Het WMO Platform Maasgouw is een beleidsadviesraad ingesteld door de gemeenteraad in januari 2007, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Met de oprichting van het WMO Platform werd de (wettelijk verplichte) cliëntenparticipatie per verordening geregeld in onze gemeente.

Het WMO Platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan college en raad over de negen werkvelden (prestatievelden) van de WMO. Over deze werkvelden draagt de gemeente beleids- verantwoordelijkheid.

Onlangs heeft het WMO Platform in haar AB vergadering besloten actief vertegenwoordigers uit de negen werkvelden (achterban) te gaan benaderen. Doel is meer bekendheid te geven aan het platform, uitleg te geven welke taak het platform heeft en wat het platform voor haar achterban kan betekenen. Andersom wil het platform ook graag weten wat de achterban voor het platform kan betekenen.

De zorg die straks op het bordje van de gemeente komt te liggen betreft bijna alle jeugdzorg die nu onder de provincies, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet valt. Concreet gaat het dan om zorgverlening voor de geestelijke gezondheid van jeugd (jeugd-GGZ), provinciale jeugdzorg (ernstige opvoedings- en opgroeiproblemen), gesloten jeugdzorg, jeugd reclassering, jeugdbescherming en licht verstandelijk beperkte jeugd.

Wat nu al onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt, is het gemeentelijk jeugdbeleid: vrijwillige ondersteuning bij opvoedingsvragen (HDS, algemeen maatschappelijk werk) en open jongerenwerk (jongerencentrum Villa 29). Het lokaal op te zetten 'Centrum voor Jeugd en Gezin' moet een centrale voordeur worden voor alle jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor zorg aan jeugd en gezin komt vanaf 2015 in zijn geheel bij de gemeenten te liggen.

Tijdens het gesprek kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Activiteiten jeugd- en jongerenwerk, vrijwilligersbeleid, subsidiebeleid, huisvesting, schooluitval en criminaliteit, hangjongeren, overheveling jeugdzorg, anderszins.

Activiteiten jeugd- en jongerenwerk
Erik Stukstette legt uit dat de activiteiten met name georganiseerd worden voor kinderen van de basisschool. De jeugd boven de 12 jaar is moeilijk te bereiken. Voor disco zwemmen bestaat wel belangstelling. Op dit moment lopen er contacten en voorbereidingen met collega verenigingen uit andere kernen om samen iets te organiseren voor deze oudere doelgroep. Voor kinderen onder de twaalf jaar bestaan de activiteiten uit knutselen, maandelijks een disco en jaarlijks een uitstapje en een barbecue.

Koninginnedag en Sint Maarten wordt ook door het jeugdwerk ieder jaar georganiseerd. Het jeugd- carnaval werd in het verleden door het jeugdwerk georganiseerd. Tegenwoordig heeft men hier geen (extra) inkomsten meer door, omdat de carnavalsvereniging deze activiteit heeft overgenomen.

Vrijwilligers
De harde kern van bestuursleden bestaat al vele jaren uit vijf personen. Doorstroming van nieuwe en jongere leiding komt niet echt van de grond. De activiteiten worden in de uitvoering ondersteund door enthousiaste ouders.

Schooluitval en criminaliteit
Wat betreft schooluitval en criminaliteit zijn geen gegevens bekend bij het jeugdwerk.

Subsidiebeleid
Door de harmonisatie en de nieuwe systematiek van het subsidiebeleid is er geen nadeel ontstaan.

Huisvesting
Tot dusver geen problemen met de huisvesting. Jeugdhuis de Sprong is een stichting met een stichtingsbestuur. De huurlasten komen voor rekening van de gemeente.

Hangjongeren
Op dit moment bestaat er geen overlast van hangjongeren.

Overheveling jeugdzorg
Wat betreft overheveling jeugdzorg zijn geen gegevens bekend bij het jeugdwerk.

Knelpunten:
Jeugdwerk Wessem ziet de bereikbaarheid van oudere jeugd als een groot dilemma.

Dit waren de onderwerpen die aan bod zijn gekomen bij deze kennismaking tussen WMO Platform Maasgouw en jeugdwerk Wessem.

notulist
Wim Vossen

Maasbracht 15 Juni 2011

 

 

KENNISMAKING WMO PLATFORM MAASGOUW / JEUGD- EN JONGERENWERK BRACHTERBEEK

Brachterbeek, woensdag 21 juni, Jeugdbergske Brachterbeek, 19.30 – 21.00 uur

Aanwezig:
Jeugdwerk Brachterbeek: Frans Richard, Kyra Renders, Jos Linssen en Ingrid Teuwen.

WMO Platform Maasgouw: Erik Verhees, Johan Jeurissen en Wim Vossen.

Erik Verhees legt het doel en reden waarom het WMO Platform met de jeugdverenigingen in gesprek wil gaan, als volgt uit:

Het WMO Platform Maasgouw is een beleidsadviesraad ingesteld door de gemeenteraad in januari 2007, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Met de oprichting van het WMO Platform werd de (wettelijk verplichte) cliëntenparticipatie per verordening geregeld in onze gemeente.

Het WMO Platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan college en raad over de negen werkvelden (prestatievelden) van de WMO. Over deze werkvelden draagt de gemeente beleids- verantwoordelijkheid.

Onlangs heeft het WMO Platform in haar AB vergadering besloten actief vertegenwoordigers uit de negen werkvelden (achterban) te gaan benaderen. Doel is meer bekendheid te geven aan het platform, uitleg te geven welke taak het platform heeft en wat het platform voor haar achterban kan betekenen. Andersom wil het platform ook graag weten wat de achterban voor het platform kan betekenen.

De zorg die straks op het bordje van de gemeente komt te liggen betreft bijna alle jeugdzorg die nu onder de provincies, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet valt. Concreet gaat het dan om zorgverlening voor de geestelijke gezondheid van jeugd (jeugd-GGZ), provinciale jeugdzorg (ernstige opvoedings- en opgroeiproblemen), gesloten jeugdzorg, jeugd reclassering, jeugdbescherming en licht verstandelijk beperkte jeugd.

Wat nu al onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt, is het gemeentelijk jeugdbeleid: vrijwillige ondersteuning bij opvoedingsvragen (HDS, algemeen maatschappelijk werk) en open jongerenwerk (jongerencentrum Villa 29). Het lokaal op te zetten 'Centrum voor Jeugd en Gezin' moet een centrale voordeur worden voor alle jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor zorg aan jeugd en gezin komt vanaf 2015 in zijn geheel bij de gemeenten te liggen.

Tijdens het gesprek kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Activiteiten jeugd- en jongerenwerk, vrijwilligersbeleid, subsidiebeleid, huisvesting, schooluitval en criminaliteit, hangjongeren, overheveling jeugdzorg, anderszins.

Activiteiten jeugd- en jongerenwerk
Frans Richard, voorzitter van Stichting Jeugdwerk Brachterbeek geeft aan dat het jeugdwerk reeds bestaat sinds 1986. Vanaf die tijd verzorgen zij diverse activiteiten voor de kinderen uit de "Baek". Onder het jeugdwerk valt ook de J.C.V. "de Kuukes", die het jeugdcarnaval in de Brachterbeek organiseert.

Door het jeugdwerk worden de volgende activiteiten georganiseerd : 24 keer per jaar een clubactiviteit voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Als instuif een twee wekelijkse activiteit voor de groepen 7 en 8. Voor de jeugd van de eerste 3 klassen van het voortgezet onderwijs wordt er 1 maal per maand een activiteit georganiseerd.

Naast de reguliere activiteiten zijn er nog de Sinterklaas viering voor de jongste groepen, het gezamenlijk kerstdiner voor de clubs, de verkiezing van de jeugdprins en prinses van de Kuukes. de bonte avond en de receptie van het jeugdcarnaval in de Baek. Ter afsluiting van het seizoen voor club 1 t/m 4 een dagje uit. Het beroemde KAMP voor groep 5 t/m 8, een 3 dagen durend festijn met spellen, speurtochten en nog veel meer.

Verder neemt men als Jeugdwerk deel in het Samenwerkingsverband met de Buurtverenigingen en organiseren samen St. Maarten, Koninginnedag met het traditionele meiboomplaatsen en een ballonwedstrijd. Verder stellen ze onze accommodatie ter beschikking voor het oefenen van een plaatselijke muziek band.

Tot slot, als afsluiting van het clubseizoen, vindt er bij het Jeugdbergske het jaarlijks preuvenement / fancy-fair plaats met spellen en verkoop van hapjes en knutsels van de jeugd. De afsluitende feestavond wordt dan weer gratis opgeluisterd door de plaatselijk muziek band. Door deze en andere vormen van samenwerking wordt een van de doelstellingen onderstreept, nl. De saamhorigheid te bevorderen tussen de jeugdigen van Brachterbeek.

Vrijwilligers
Het aantal bestuursleden bestaat uit vijf personen. Doorstroming van nieuwe en jongere leiding mag goed genoemd worden. De totale leiding bestaat uit ongeveer 35 personen die ingezet worden op de verschillende activiteiten. Jeugdwerk biedt ook maatschappelijke stages aan.

Schooluitval en criminaliteit
Wat betreft schooluitval en criminaliteit is bij jeugdwerk niets bekend. Zij denken dat dit onder meer komt door de goede sociale controle die zij toepassen en het stimuleren van gemeenschapszin onder de jongeren. Ook zijn er korte lijnen met de basisschool.

Subsidiebeleid / Financiën
Door de harmonisatie en de nieuwe systematiek van het subsidiebeleid is er een groot nadeel ontstaan. Penningmeester Jos Linssen maakt de volgende opmerking over de subsidie in relatie met de kerninwoners formule: deze houdt geen enkele rekening met het volume aan activiteiten dat door jeugdwerk wordt uitgevoerd. Het Jeugdkamp valt in de visie van de gemeente niet onder Kinder- vakantiewerk en levert dus geen extra subsidie op. Ook moeten zij onder andere huisvestingskosten als OZB en rioolheffing, (ongeveer 250 Euro) op jaarbasis, uit eigen zak betalen. De gemeente accepteert niet dat deze huisvestingskosten onder de huur kosten vallen.

 

Huisvesting
Tot dusver geen problemen met de huisvesting. De huurlasten komen voor rekening van de gemeente. Toch spreekt Frans Richard zijn bezorgdheid uit over de toekomst. Om het jeugdwerk op de huidige, succesvolle vorm en intentie te kunnen voortzetten, is de huisvesting in de Baek van essentieel belang. Uit voornoemde activiteiten door het jeugdwerk is duidelijk dat deze alleen in een accommodatie als de huidige kunnen plaats vinden.

Hangjongeren
Op dit moment bestaat er geen overlast van hangjongeren.

Knelpunten
Door de subsidie verdeling via kerninwoners systeem en de grote deelname van kinderen aan de diverse activiteiten, (meer dan 80% van de jeugd uit Brachterbeek neemt deel aan activiteiten) ontstaan financiële problemen. Deze worden op dit moment nog opgevangen door welwillende sponsoren. Maar de vrees bestaat, in deze tijd van bezuinigingen, dat daar ook hier een eind aan komt. Zij dreigen nu de dupe te worden van hun eigen succes.

Jubileumviering
Deze is voor de vereniging als leuk ervaren, mede door onder andere de belangstelling van diverse verenigingen uit de kern Brachterbeek. De afwezigheid bij de jubileum receptie van college en raadsleden werd wel als teleurstellend ervaren. Zeker omdat er een jubilaris was die reeds bij de oprichting deel uit maakte van het Jeugdwerk.

notulist
Wim Vossen

Maasbracht 22 Juni 2011


KENNISMAKING WMO PLATFORM MAASGOUW / JEUGD- EN JONGERENWERK THORN

Thorn, dinsdag 2 augustus, Kreato gebouw, Thorn, 19.30 – 21.00 uur

Aanwezig:
Jeugdwerk Thorn: Richard Pasmans, voorzitter
WMO Platform Maasgouw: Erik Verhees, Gerard van Borren en Jo Berendsen.

Erik Verhees legt het doel en reden waarom het WMO Platform met de jeugdverenigingen in gesprek wil gaan, als volgt uit:

Het WMO Platform Maasgouw is een beleidsadviesraad ingesteld door de gemeenteraad in januari 2007, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Met de oprichting van het WMO Platform werd de (wettelijk verplichte) cliëntenparticipatie per verordening geregeld in onze gemeente.

Het WMO Platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan college en raad over de negen werkvelden (prestatievelden) van de WMO. Over deze werkvelden draagt de gemeente beleids- verantwoordelijkheid.

Onlangs heeft het WMO Platform in haar AB vergadering besloten actief vertegenwoordigers uit de negen werkvelden (achterban) te gaan benaderen. Doel is meer bekendheid te geven aan het platform, uitleg te geven welke taak het platform heeft en wat het platform voor haar achterban kan betekenen. Andersom wil het platform ook graag weten wat de achterban voor het platform kan betekenen.

De zorg die straks op het bordje van de gemeente komt te liggen betreft bijna alle jeugdzorg die nu onder de provincies, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet valt. Concreet gaat het dan om zorgverlening voor de geestelijke gezondheid van jeugd (jeugd-GGZ), provinciale jeugdzorg (ernstige opvoedings- en opgroeiproblemen), gesloten jeugdzorg, jeugd reclassering, jeugdbescherming en licht verstandelijk beperkte jeugd.

Wat nu al onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt, is het gemeentelijk jeugdbeleid: vrijwillige ondersteuning bij opvoedingsvragen (HDS, algemeen maatschappelijk werk) en open jongerenwerk (jongerencentrum Villa 29). Het lokaal op te zetten 'Centrum voor Jeugd en Gezin' moet een centrale voordeur worden voor alle jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor zorg aan jeugd en gezin komt vanaf 2015 in zijn geheel bij de gemeenten te liggen.

Tijdens het gesprek kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Activiteiten jeugd- en jongerenwerk, vrijwilligersbeleid, subsidiebeleid, huisvesting, schooluitval en criminaliteit, hangjongeren, overheveling jeugdzorg, anderszins.

Algemeen
De vader van de voorzitter is oprichter van het Jeugdwerk in Thorn. In het huidig bestuur hebben een zoon en twee dochters zitting (als voorzitter, secretaris en penningmeester). Het jeugdwerk Thorn zetelde tot december 2006 in het jeugdhuis. Na het uiteindelijke besluit van de gemeenteraad in 2008 om niet meer te investeren in het gebouw diende het jeugdwerk noodgedwongen een andere (tijdelijke) lokatie te zoeken, in afwachting van de bouw van een nieuwe Brede School waar ook het jeugdwerk een plek in gaat krijgen. De tijdelijke lokatie werd gevonden in het Kreato gebouw in de Schoolstraat waar het jeugdwerk nu nog steeds zetelt.

Activiteiten jeugd- en jongerenwerk
Jeugdwerk Thorn organiseert in principe alle binnenactiviteiten in het Kreato gebouw. Er zijn gesloten en open activiteiten (enkel voor clubleden en ook voor niet-leden). De gesloten activiteiten die twee maal per maand plaatsvinden zijn zeer divers, variërend van knutselmiddagen tot bivak en Jantje Beton. De open activiteiten zijn o.a. een zomerkamp, een kindervrijmarkt, een spokentocht tot zelfs een familie wintercircus.

Het Sint Nicolaas feest is eveneens een terugkerende gesloten activiteit van het jeugdwerk. Wegens de leeftijdsverschuiving in de groepen heeft deze activiteit een tijdlang stilgelegen, maar zal dit jaar naar verwachting weer worden opgepakt.

Het jeugdcarnaval werd in het verleden door het jeugdwerk Thorn (destijds Jong Nederland Thorn) georganiseerd, maar wegens een te grote belasting voor het kleine groepje vrijwilligers is deze activiteit naar de carnavalsvereniging gegaan. Enkele jaren geleden is geprobeerd het jeugdcarnaval opnieuw op te pakken, maar wegens de ongeschikte lokatie is het er nog niet van gekomen.

De disco avonden in het vroegere jeugdhuis worden node gemist. Ook in de Brede School straks zullen disco avonden zeer waarschijnlijk niet (meer) mogelijk zijn. Het bekendheid geven aan de activiteiten gebeurt nu nog veelal via flyers. Een vernieuwde website is in de maak.

Vrijwilligers
Door de tijdelijke verhuizing naar het Kreato gebouw is het aantal vrijwilligers terug gelopen naar dertien personen. Het aantal betalende leden (Jeugdwerk Thorn berekent € 50,- contributie p/j per lid) is terug gelopen van tachtig naar dertig. De huidige bestuursleden zijn reeds lang bij het jeugdwerk betrokken. Bij het werven van vrijwilligers wil men de kinderen zo enthousiast mogelijk proberen te maken, zodat straks doorstroming/opvolging kan plaatsvinden. Dit is momenteel lastig, maar wellicht belooft de toekomstige situatie in de Brede School verbetering.

Subsidiebeleid / Financiën
Jeugdwerk Thorn ontvangt subsidie van de gemeente Maasgouw. Door de incidentele verhuur van tenten worden extra inkomsten gegenereerd en ook wordt een beroep gedaan op plaatselijke bedrijven. De sponsorinkomsten laten de laatste jaren een dalende trend zien. Het gemeentelijk subsidiebedrag wordt als ontoereikend ervaren. Oplossing zou kunnen zijn de mogelijkheid van een projectsubsidie, waarmee de zomerkampen gefinancierd zouden kunnen worden.

Huisvesting / Opslag
Hoewel de huidige lokatie in het Kreato gebouw als tijdelijk onderkomen voldoet, wordt uitgezien naar de bouw van de Brede School. Een “eigen” onderkomen blijft een peiler om het jeugdwerk verder te laten floreren. Ook is er in de Brede School weer de mogelijkheid om eigen spullen op te slaan. Na de verhuizing uit het vroegere jeugdhuis zijn spullen van het jeugdwerk (o.a. tenten, decorstukken, houten voetbaltafel, flipperkasten) op initiatief van de gemeente Maasgouw tijdelijk opgeslagen in het Starlift gebouw. Na verkoop van dit gebouw zijn de spullen door de gemeente in een zeecontainer bewaard, dan wel opgeslagen in de gemeenteloods in Maasbracht. Door de minimale bescherming is er vocht- en schimmelschade ontstaan aan diverse spullen. In de tenten zijn scheuren ontstaan, waardoor verhuur onmogelijk werd. Het Jeugdwerk Thorn heeft in juni 2010 geprobeerd per brief aan het college de problemen bespreekbaar te maken, maar ontving tot nu toe (augustus 2011) slechts een ontvangstbevestiging.

Knelpunten
Door de subsidieverdeling via kerninwoners (uitgangspunt subsidiebeleid gemeente) in samenhang met de deelname van kinderen aan de diverse activiteiten ontstaan financiële problemen. Deze konden tot nu toe opgevangen worden door extra zuinig om te gaan met financiële middelen en te teren op materialen die in het verleden zijn aangeschaft. Welwillende sponsoren dragen incidenteel bij met hulp in natura ( bijvoorbeeld het gratis drukken van flyers).

Schooluitval en criminaliteit, hangjongeren, overheveling jeugdzorg
Het Jeugdwerk Thorn ziet deze onderwerpen niet als haar kernactiviteiten.

notulist
Gerard van Borren

Wessem, 15 augustus 2011

 

 

KENNISMAKING WMO PLATFORM MAASGOUW / JEUGD- EN JONGERENWERK OHE EN LAAK

Ohe en Laak, maandag 8 augustus, Verenigingszaal, 19.30 – 21.30 uur

Aanwezig:
KVW Ohe en Laak en Sint Nicolaas comité: Jo Dekkers, Suus van Pol en Toos Dekkers.
Oranje vereniging en Sint Maarten comité: Marjo Seelen en Marielle Hermans

WMO Platform Maasgouw: Erik Verhees en Wim Vossen.

Erik Verhees legt het doel en reden waarom het WMO Platform met de jeugdverenigingen in gesprek wil gaan, als volgt uit:

Het WMO Platform Maasgouw is een beleidsadviesraad ingesteld door de gemeenteraad in januari 2007, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Met de oprichting van het WMO Platform werd de (wettelijk verplichte) cliëntenparticipatie per verordening geregeld in onze gemeente.

Het WMO Platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan college en raad over de negen werkvelden (prestatievelden) van de WMO. Over deze werkvelden draagt de gemeente beleids- verantwoordelijkheid.

Onlangs heeft het WMO Platform in haar AB vergadering besloten actief vertegenwoordigers uit de negen werkvelden (achterban) te gaan benaderen. Doel is meer bekendheid te geven aan het platform, uitleg te geven welke taak het platform heeft en wat het platform voor haar achterban kan betekenen. Andersom wil het platform ook graag weten wat de achterban voor het platform kan betekenen.

De zorg die straks op het bordje van de gemeente komt te liggen betreft bijna alle jeugdzorg die nu onder de provincies, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet valt. Concreet gaat het dan om zorgverlening voor de geestelijke gezondheid van jeugd (jeugd-GGZ), provinciale jeugdzorg (ernstige opvoedings- en opgroeiproblemen), gesloten jeugdzorg, jeugd reclassering, jeugdbescherming en licht verstandelijk beperkte jeugd.

Wat nu al onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt, is het gemeentelijk jeugdbeleid: vrijwillige ondersteuning bij opvoedingsvragen (HDS, algemeen maatschappelijk werk) en open jongerenwerk (jongerencentrum Villa 29). Het lokaal op te zetten 'Centrum voor Jeugd en Gezin' moet een centrale voordeur worden voor alle jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor zorg aan jeugd en gezin komt vanaf 2015 in zijn geheel bij de gemeenten te liggen.

Tijdens het gesprek kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Activiteiten jeugd- en jongerenwerk, vrijwilligersbeleid, subsidiebeleid, huisvesting, schooluitval en criminaliteit, hangjongeren, overheveling jeugdzorg, anderszins.

Activiteiten
Jeugd- en jongerenwerk, Jo Dekkers
Kindervakantiewerk verzorgt in de schoolvakantie 7 tot 8 busreizen naar zwembaden en speeltuinen waar alle kinderen van de basisschool aan kunnen deelnemen.

Gekozen locaties moeten zowel buiten- als binnenattracties bieden, omdat het weer niet te plannen valt. Verder blijft het moeilijk om de juiste keuzes in activiteiten te maken, omdat de deelnemende groepen steeds van wissellende samenstelling zijn, in leeftijden en deelnemersaantallen.
Sint Nicolaas viering: ongeveer 50 kinderen uit Ohé en Laak in de leeftijd van 0 tot 12 jaar nemen hier aan deel. Omdat de kinderen uit Ohé en Laak en Stevensweert op de zelfde basisschool zitten, is het moeilijk uit te leggen, dat deze activiteit alleen voor de kinderen van Ohe en Laak bedoeld is. De criteria uit het nieuwe subsidieprogramma (subsidie per kerninwoners) werken hier beperkend.

Marielle Hermans over Koninginnedag; Oranjefeesten bieden een gevarieerd programma zoals het kiezen van de meikoningin, het meiboom plaatsen en een roofvogelshow. Elk jaar wordt voor een afwisselend programma gezorgd. De organisatie werkt hier samen met het bestuur van de Verenigingszaal. Sint Maartenfeest wordt georganiseerd door de leden van het Oranje comité in samenwerking met de brandweer van Stevensweert.

Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers bij KVW bestaat uit dertien personen. Doorstroming van nieuwe en jongere leiding is een groot probleem. Het Oranje comité bestaat uit slechts 4 personen.

Subsidiebeleid / Financiën
Door de harmonisatie en de nieuwe systematiek van het subsidiebeleid is er een groot financieel nadeel ontstaan bij activiteiten voor de jeugd. Mede door de "kerninwoners formule" is de subsidie bijdrage zo laag dat er geen nieuwe activiteiten ontwikkeld kunnen worden en de huidige activiteiten moeten worden ingekrompen.

Huisvesting
KVW en het Oranje comité beschikken niet over een eigen accommodatie. Spullen die gebruikt worden voor hun activiteiten moeten nood gedwongen opgeslagen worden bij particulieren of bestuursleden thuis. Als zij iets willen organiseren in de Verenigingszaal, moet hier huur voor betaald worden. Echter deze kosten worden niet gedekt door een subsidie. Vergaderingen worden eveneens noodgedwongen bij een van de bestuursleden thuis gehouden. Vergaderkosten zouden eveneens uit het subsidiebedrag betaald moeten worden, waardoor er voor het eigenlijke doel, het organiseren van activiteiten voor de jeugd, te weinig middelen over zouden blijven.

De opmerking wordt gemaakt dat de Verenigingszaal enkele jaren geleden speciaal is gerealiseerd voor verenigingen in Ohé en Laak, terwijl deze verenigingen door het betalen van huurpenningen te weinig middelen over houden voor activiteiten.

Hangjongeren
Op dit moment bestaat er geen overlast van hangjongeren.

Knelpunten
De vrijwilligers van KVW en Oranje comité spreken hun bezorgdheid uit over de toekomst ten aanzien van de leefbaarheid in de kern Ohé en Laak. Het wegvallen van de basisschool, de vergrijzing die is ontstaan doordat jonge inwoners uit Ohé en Laak noodgedwongen elders zijn gaan wonen wegens de beperkte bouwmogelijkheden in de eigen kern, de kortingen op subsidies en het moeilijk aan bestuursleden komen zijn terugkerende gespreksthema’s. Men is van mening dat voor het behoud van de eigen identiteit van Ohé en Laak het des te belangrijker is dat de activiteiten van KVW en het Oranje- en St. Maarten comité in de toekomst kunnen blijven bestaan.

Jubileumviering
Kindervakantiewerk hoopt in 2012 hun 50 jarig jubileum te vieren.

notulist
Wim Vossen

Maasbracht 9 augustus 2011

 

KENNISMAKING WMO PLATFORM MAASGOUW / JEUGD- EN JONGERENWERK BEEGDEN

Beegden, dinsdag 6 september, Gemeenschapshuis 't Leuke, 19.00 uur – 20.30 uur

Aanwezig:
Jeugdwerk de Drammertjes: Roel Reinders (voorzitter) en Brigit Heuyerjans
WMO Platform Maasgouw: Erik Verhees, Jo Berendsen en Wim Vossen.

Erik Verhees legt het doel en reden waarom het WMO Platform met de jeugdverenigingen in gesprek wil gaan, als volgt uit:

Het WMO Platform Maasgouw is een beleidsadviesraad ingesteld door de gemeenteraad in januari 2007, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Met de oprichting van het WMO Platform werd de (wettelijk verplichte) cliëntenparticipatie per verordening geregeld in onze gemeente.

Het WMO Platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan college en raad over de negen werkvelden (prestatievelden) van de WMO. Over deze werkvelden draagt de gemeente beleids- verantwoordelijkheid.

Onlangs heeft het WMO Platform in haar AB vergadering besloten actief vertegenwoordigers uit de negen werkvelden (achterban) te gaan benaderen. Doel is meer bekendheid te geven aan het platform, uitleg te geven welke taak het platform heeft en wat het platform voor haar achterban kan betekenen.

Andersom wil het platform ook graag weten wat de achterban voor het platform kan betekenen.

De zorg die straks op het bordje van de gemeente komt te liggen betreft bijna alle jeugdzorg die nu onder de provincies, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet valt. Concreet gaat het dan om zorgverlening voor de geestelijke gezondheid van jeugd (jeugd-GGZ), provinciale jeugdzorg (ernstige opvoedings- en opgroeiproblemen), gesloten jeugdzorg, jeugd reclassering, jeugdbescherming en licht verstandelijk beperkte jeugd.

Wat nu al onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt, is het gemeentelijk jeugdbeleid: vrijwillige ondersteuning bij opvoedingsvragen (HDS, algemeen maatschappelijk werk) en open jongerenwerk (jongerencentrum Villa 29). Het lokaal op te zetten 'Centrum voor Jeugd en Gezin' moet een centrale voordeur worden voor alle jeugdzorg. De verantwoordelijkheid voor zorg aan jeugd en gezin komt vanaf 2015 in zijn geheel bij de gemeenten te liggen.

Tijdens het gesprek kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Activiteiten jeugd- en jongerenwerk, vrijwilligersbeleid, subsidiebeleid, huisvesting, schooluitval en criminaliteit, hangjongeren, overheveling jeugdzorg, anderszins.

 

Activiteiten jeugd- en jongerenwerk
Roel en Brigit leggen uit dat de activiteiten met name georganiseerd worden voor kinderen van de basisschool. Het jeugdwerk heeft een aantal jaren stil gelegen en is in 2008 opnieuw opgestart.

De activiteiten hebben een gevarieerd karakter. Tevens wordt getracht deze zo eenvoudig mogelijk van aard te houden. Ook wil men de kinderen iets geheel anders bieden dan de dingen die ze thuis al bezigen zoals computergames e.d. Uit hun ervaring is gebleken dat deze insteek het beste aanslaat bij de deelnemers.

De activiteiten vinden een keer per maand plaats, met op dit moment een deelname van ongeveer 30 kinderen. De deelname aan de activiteiten zijn wisselend van samenstelling. De leiding is best tevreden over de opkomst. Elk jaar terugkerende thema's zijn een speurtocht, carnaval en knutselen.

Afgelopen jaar werd een kegelavond georganiseerd waar ook oudere jeugd aan deel nam, dit met ongekend succes. Voor het komende seizoen wil men dit uitbreiden met een halloweentocht en een bioscoopavond.

Koninginnedag en Sint Maarten worden door KVW georganiseerd.

Vrijwilligers
De harde kern van bestuursleden bestaat uit 2 personen. Het is moeilijk om echte uitbreiding van het bestuur te realiseren. De vrijwilligers die de activiteiten laten plaats vinden, zijn een tiental hechte vrienden en vriendinnen uit enkele enthousiaste families. Ze komen uit Beegden en omringende kernen. Daarnaast is er een groep vrijwilligers, veelal ouders, die incidenteel bijspringt. Het jeugdwerk zoekt ook bewust samenwerking met andere verenigingen.

Subsidiebeleid
Op dit moment kunnen zij de geplande activiteiten goed uitvoeren. Mede door een groot draagvlak in de Beegder gemeenschap kunnen zij terug vallen op de steun van plaatselijke sponsoren.

Huisvesting
Geen problemen met de huisvesting. De Drammertjes maken gebruik van het gemeenschapshuis 't Leuke voor de binnenactiviteiten. Ook voor opslag van materialen is in ’t Leuke ruimte.

Hangjongeren
Op dit moment bestaat er geen overlast van hangjongeren.

Knelpunten:
Als knelpunt ervaren zij het in de verordening aangegeven aantal van 40 activiteiten op jaarbasis. Door eens per maand een activiteit te organiseren is de deelname hieraan niet alleen veel hoger, maar ook minder arbeid intensief.

Dit waren de onderwerpen die aan bod zijn gekomen bij deze kennismaking tussen WMO Platform Maasgouw en jeugdwerk De Drammertjes uit Beegden.

notulist
Wim Vossen

Maasbracht, 6 september 2011

 

KENNISMAKING WMO PLATFORM MAASGOUW / CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

Maasbracht, 12 augustus 2011, Groene Kruisgebouw, 10.30 uur - 11.45 uur

Aanwezig:
CJG Maasgouw: Bettine Aarink, coördinator
WMO Platform Maasgouw: Erik Verhees en Jessy van Houtum

Erik Verhees legt het doel en reden waarom het WMO Platform met het Centrum voor Jeugd en Gezin in gesprek wil gaan, als volgt uit:

Het WMO Platform Maasgouw is een beleidsadviesraad ingesteld door de gemeenteraad in januari 2007, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Met de oprichting van het WMO Platform werd de (wettelijk verplichte) cliëntenparticipatie per verordening geregeld in onze gemeente.

Het WMO Platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan college en raad over de negen werkvelden (prestatievelden) van de WMO. Over deze werkvelden draagt de gemeente beleids- verantwoordelijkheid.

Onlangs heeft het WMO Platform in haar AB vergadering besloten actief vertegenwoordigers uit de negen werkvelden (achterban) te gaan benaderen. Doel is meer bekendheid te geven aan het platform, uitleg te geven welke taak het platform heeft en wat het platform voor haar achterban kan betekenen. Andersom wil het platform ook graag weten wat de achterban voor het platform kan betekenen.

De zorg die straks op het bordje van de gemeente komt te liggen betreft bijna alle jeugdzorg die nu onder de provincies, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet valt. Concreet gaat het dan om zorgverlening voor de geestelijke gezondheid van jeugd (jeugd-GGZ), provinciale jeugdzorg (ernstige opvoedings- en opgroeiproblemen), gesloten jeugdzorg, jeugd reclassering, jeugdbescherming en licht verstandelijk beperkte jeugd.

Wat nu al onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt, is het gemeentelijk jeugdbeleid: vrijwillige ondersteuning bij opvoedingsvragen (HDS, algemeen maatschappelijk werk) en open jongerenwerk (jongerencentrum Villa 29).

Het lokaal op te zetten 'Centrum voor Jeugd en Gezin' moet een centrale voordeur worden voor alle jeugdzorg.

De verantwoordelijkheid voor zorg aan jeugd en gezin komt vanaf 2015 in zijn geheel bij de gemeenten te liggen.

Tijdens het gesprek kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Activiteiten jeugd- en jongerenwerk, vrijwilligersbeleid, subsidiebeleid, huisvesting, schooluitval en criminaliteit, hangjongeren, overheveling jeugdzorg, anderszins.

Algemeen
Betttine Arink geeft een korte uitleg over het ontstaan van het CJG, de doelstelling van het CJGZ en de resultaten die in het afgelopen jaar bereikt zijn.

Erik Verhees doet verslag van hetgeen het WMO Platform Maasgouw de laatste maanden gedaan heeft voor wat betreft de kennismakingsgesprekken met het jeugd en jongerenwerk in Maasgouw.

Hij doet verslag van de gesprekken met het jeugdwerk, de besproken onderwerpen, de positieve ervaringen en geconstateerde knelpunten. Het WMO Platform zal deze gesprekken evalueren en een verslag uitbrengen aan B & W en gemeenteraadsleden. Dit verslag zal worden besproken in de AB vergadering op maandag 24 oktober a.s,waarbij Bettine Arink en Rik Golstein (jeugdwerk Maasbracht) uitgenodigd zullen worden.

Het CJG in de praktijk
Bettine Aarink geeft aan dat de meeste hulpvragen telefonisch gesteld worden. Van het periodieke inloopspreekuur wordt nog weinig gebruik gemaakt. De website van CJGZ wordt wel regelmatig bezocht.

Erik stelt de vraag hoe het in de gemeente Maasgouw gesteld is met schooluitval en hangjongeren. Wat betreft de schooluitval, zijn er over 2011 weinig concrete gegevens bekend bij het CJG.

De gegevens worden wel centraal–provinciaal verzameld, maar het is moeilijk te achterhalen wat de precieze gegevens over de schooluitval in de gemeente Maasgouw zijn.

Hangjongeren
Er volgt een korte, boeiende discussie over de problematiek van hangjongeren in Maasgouw. Mogelijke oorzaken, problemen en oplossingen worden besproken. Er is regelmatig preventieoverleg over dit onderwerp o.l.v. de gemeente over de aanpak, de signalering en de voortgang van de aanpak.

Overheveling jeugdzorg naar de gemeenten
In de nabije toekomst (vanaf 2015) zullen alle verantwoordelijkheden voor wat betreft de jeugdzorg worden overgeheveld naar de gemeenten. Hoe dit allemaal zal verlopen, praktisch en financieel, is op dit moment nog erg onduidelijk.

Het CJGZ krijgt een plaats in het midden, een centraal loket van waaruit samengewerkt wordt met andere lokale, regionale en provinciale instanties, zoals GGD, bureau Jeugdzorg, Mee, basisscholen, peuterspeelzalen, jeugdarts enz. Het CJG krijgt in dit traject een signaalfunctie en is niet de plek, waar alles opgelost moet worden. De zorg voor Jeugd verdient een gezamenlijke inzet van ouders, familie, buurt, onderwijs, gemeente, zorg, hulp en dienstverlening.

Het streven is een CJG dat, samen met de bestaande instanties op het gebied van jeugdzorgbeleid, de problemen signaleert, oplossingen aanbiedt, ondersteuning geeft aan scholen en ouders en aan jongeren, en voorlichting geeft over de zaken die betrekking hebben op het jeugdzorgbeleid.

Preventie is tevens een van de voornaamste doelstellingen van het CJG.

Tot slot wordt opgemerkt dat het CJG nog een lange weg te gaan heeft, maar dat het bestaan van het CJG naar verwachting een belangrijke plaats zal gaan innemen binnen de WMO in Maasgouw.

Notulist
Jessy van Houtum

Maasbracht, 12 september