WELZIJN NIEUWE STIJL

Bestuur WMO Platform Maasgouw

Welzijn Nieuwe Stijl is een landelijk stimuleringsprogramma dat er op gericht is om de werkelijke potentie van de Wmo te benutten door te stimuleren, inspireren en concrete handreikingen te bieden.

Om de Wmo tot een succes te maken is het van belang dat de (sturings)relaties tussen gemeenten en welzijnsorganisaties en de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnswerk op orde zijn. Om op deze twee punten een verbeterslag te kunnen maken is het landelijke stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl in het leven geroepen. Het programma wil zoals gezegd stimuleren, inspireren en concrete handreikingen bieden. Daarbij wordt aangesloten bij wat gemeenten en instellingen zelf al aan verbeteringen aan het doorvoeren zijn en de fase waarin dat proces verkeert.

Hoofddoelstellingen Welzijn Nieuwe Stijl
Het stimuleringsprogramma Welzijn Nieuwe Stijl heeft de volgende doelstellingen:

*gemeenschappelijker: het is van belang dat er voor de kortere en langere termijn een lokale of regionale “maatschappelijke agenda” is. Deze agenda komt tot stand door een dialoog met maatschappelijke instellingen en lokaal bestuur. De acht bakens (zie beneden) voeden daarbij mede de lokale discussie.
*Professioneler/effectiever: deze doelstelling richt zich op welzijnsaanbieders (management en professionals), maar ook op de gemeente als opdrachtgever. Aanbieders van welzijn hebben een welzijnsaanbod dat is afgestemd op de visie van de gemeente en de vraag van de burger. Het gaat er om niet te sturen op producten, maar op resultaten en waar mogelijk op maatschappelijke effecten.
*Efficiënter: Welzijn Nieuwe Stijl leidt ertoe dat de vraag naar duurdere voorzieningen wordt uitgesteld en er efficiënte ondersteuning geboden wordt. Dit kan door meer collectieve arrangementen aan te bieden. Het welzijnswerk is gericht op het versterken van het zelfregelend vermogen van de burger en het betrekken van de eigen sociale omgeving bij de ondersteuning. Meer efficiëntie ontstaat ook als de aanbieders van maatschappelijke ondersteuning en de aanbieders van bijvoorbeeld zorg meer samenwerken.

Acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl
De acht bakens van Welzijn Nieuwe Stijl geven richting aan de kwaliteitsontwikkeling van de welzijnssector, en zijn daarmee ook voor gemeenten in hun rol als opdrachtgever relevant.

De acht bakens zijn:

1. Gericht op de vraag achter de vraag
2. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger
3. Direct er op af
4. Formeel en informeel in optimale verhouding
5. Doordachte balans van collectief en individueel
6. Integraal werken
7. Niet vrijblijvend, maar resultaat gericht
8. Gebaseerd op ruimte voor de professional