JAARVERSLAG 2014

In 2014 is het Wmo Platform Maasgouw als beleidsadviesraad van het College van Burgemeester en Wethouders nauw betrokken geweest bij de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van het Wmo beleid in de gemeente Maasgouw.

Het DB bestuur heeft enkele keren vergaderd en het AB bestuur kwam in 2014 6 keer bij elkaar.

Het DB bestuur bestaat uit 4 leden en het gehele Wmo platform Maasgouw telt nu 13 leden.

In 2014 hebben we afscheid genomen van Erik Verhees, Wim Vossen en Adri van Gulik (overleden)

Eind december 2014 zijn definitief toegetreden tot het Wmo platform: Henny Tobben, Marloes de Vries, Karin Daemen en Ine van Egdom.


Uitvoeringsplan Wmo beleidsnota gemeente Maasgouw 2014.


Het jaar 2014 stond grotendeels in het teken van de grote veranderingen in 2015.

Het nieuwe jeugdbeleid, de participatie wet en de overhevelingen van de taken vanuit de AWBZ naar de gemeenten.

In 2014 heeft het Wmo platform advies gegeven aan het college van B&W over de volgende beleidsstukken.

-Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 regio Midden-Limburg Oost.

-Beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016.

-Verordening Jeugdhulp gemeente Maasgouw 2015.

-Verordeningen afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ, Re-integratieverordening Participatiewet, Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015, Verordening individuele studietoeslag en de Verordening individuele inkomenstoeslag.


Overleg bijeenkomsten.

Werkgroep MERR.

Door de samenwerking met de gemeente Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Echt-Susteren op het gebied van de drie decentralisaties zijn enkele leden van het Wmo platform actief binnen deze werkgroep MERR .De werkgroep bestaat uit beleidsambtenaren van bovengenoemde gemeenten en leden van de Wmo-raden ui t deze gemeentes.

Ongeveer maandelijks was er een bijeenkomst , waarbij allerlei onderwerpen aan bod zijn geweest betreffende de veranderingen binnen de nieuwe Wmo 2015.

Enkele onderwerpen: sociale wijkteams, doelgroepenvervoer, bijeenkomst afgevaardigden cliëntenraden van AWBZ instellingen met de afgevaardigden van de Wmo raden uit de MERR gemeentes,presentatie Concept beleidsnota en verordening nieuwe Wmo 2015, Wmo conferentie 2015 Werk in uitvoering enz.

In 2015 gaan we op de ingeslagen weg verder met deze werkgroep MERR.


Werkgroep WWB.

In 2013 is vanuit het Wmo platform Maasgouw een werkgroep tot stand gekomen die zich bezig houdt met de oprichting van een Cliëntenraad WWB.

Samen met beleidsmedewerkers Wim Ruhl en Ger Maat komen zij regelmatig bij elkaar.

De gemeente Maasgouw heeft hiervoor in 2014 € 1500 subsidie toegekend aan deze werkgroep.

Deze subsidie wordt gebruikt voor cursussen, bijscholing en reiskosten.

De overleggen in 2014 waren vooral gericht op de nieuwe Participatie wet, de Re-integratie wet en armoedebestrijding.

In december 2014 hebben we de nieuwe beleidsplannen : De cirkel Doorbroken Koers Minimabeleid 2015-2020, Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet gemeente Maasgouw 2015 en de beleidsregels Re-integratie Gemeente Maasgouw 2015 ontvangen en daarover is begin januari 2015 advies over uit gebracht.

Vanuit deze werkgroep heeft men tevens enkele brieven verstuurd naar B&W met vragen over diverse onderwerpen.


Overleg met de wethouder Jessie Smeets-Palmen.

Op 24 april 2014 en 11 december 2014 vond het half jaarlijks overleg plaats met de wethouder Jessie Smeets-Palmen.

Onderwerpen die hier aan de orde zijn gekomen zijn : de dag van de mantelzorg, kennismaking met de kernenregisseur Wendy Rietra-Cox, evaluatie keukentafelgesprekken, voortgangbeleidskader en beleidsplan Wmo 2015 in Midden-Limburg Oost, Klijnsmagelden, aandachtspunten Stichting de Pijler, benoeming Wmo platform periode 2014-2017, Jeugdhulp Mutsaertstichting, evaluatie Participatiewet en programmabegroting onderdeel Zorg en Jeugd.


In het afgelopen jaar hebben enkele leden van het Wmo platform tevens overleggen gehad met de beleidsmedewerkers Wim Ruhl en Ger Maat, Wilma Roelofs, Sven Roelofs en Jack Theunissen.

Vanuit het Wmo platform


Werkbezoeken 2014.

Zorgboerderij Pergamijn te Maasbracht.

Op 10 april was er een zeer waardevol werkbezoek, goede ontvangst en een goed gesprek met de teamleidster van de zorgboerderij Pergamijn.

We hebben kennis gemaakt met enkele bewoners. Er is tevens gesproken over de komende bezuinigingen voor de komende jaren over de individuele begeleiding, die over gaat vanuit de AWBZ naar de gemeente.


Westrom.

In juli 2014 heeft een delegatie van het Wmo platform een werkbezoek gebracht naar de Westrom te Roermond.

Een boeiend werkbezoek. Tijdens dit werkbezoek heeft het Wmo platform een duidelijk beeld gekregen van de werkzaamheden binnen deze sociale werkplaats.

Alle veranderingen die in 2015 aan de orde zijn betreffende de nieuwe Participatiewet worden besproken en ook over de gevolgen die deze wet inhoudt voor de cliënten en de Westrom.


OZO.

In september hebben we een gesprek gehad met de initiatiefnemers van OZO.

In de Spil organiseren zij iedere dag voor de bewoners van Maasbracht een open inloop.

Een initiatief dat we als Wmo platform alleen maar kunnen toejuichen.

De praktijk zal moeten uitwijzen of dit initiatief een succes wordt.

Inmiddels hebben we vernomen dat de stichting Iedereen kan sporten contact heeft opgenomen met OZO om te bekijken of ze samen iets kunnen organiseren in de Spil te Maasbracht.


Dag van de mantelzorg.

Op 9 november heeft een lid van het Wmo platform deze dag in Thorn bezocht.


Te gast bij AB vergaderingen in 2014.

Tijdens de Ab vergadering in maart was Pauline Schrooten, medewerkster van Iedereen kan sporten aanwezig als gastspreker.

Pauline Schrooten geeft door middel van een presentatie een duidelijke uitleg over het project Iedereen kan sporten , wat een samenwerkingsverband is tussen 7 gemeenten, waaronder de MERR gemeenten.


Tijdens de Ab vergadering in augustus is als gastspreker aanwezig Wendy Rietra-Cox .

Wendy geeft een duidelijke uitleg over haar werk als kernenregisseur bij de gemeente Maasgouw.

Haar doel is om onderzoek te doen naar de leefbaarheid in de kernen en deze door middel van eventuele projecten te vergroten.

Ze geeft aan dat ze al een aantal verenigingen heeft bezocht ,kennis heeft gemaakt met bestuursleden van deze verenigingen enz.

Haar taken zijn nog niet duidelijk omschreven.


Tijdens de AB vergadering in december is Sven Roelofs, beleidsmedewerker gemeente Maasgouw aanwezig als gastspreker.

Sven geeft het Wmo platform een duidelijke uitleg over de wijkteams in 2015.

Hierbij wordt als voorbeeld genoemd de pilot wijkteam wat start in 2015 in Maasbracht.

De MERR gemeenten hebben hiervoor een gezamenlijk beleid gemaakt.

De pilot is tevens bedoeld om een kosten-baten analyse te kunnen maken na afloop van d e pilot.


Kernencaroussels.

In september en oktober heeft de gemeente Maasgouw in iedere kern een middag georganiseerd voor senioren uit onze gemeente om de nieuwe Wmo wet uit teleggen door middel van diverse presentaties.

Tevens waren er ook 2 avonden te Heel en Maasbracht, waar deze presentatie werd gehouden voor alle inwoners van de gemeente Maasgouw.

Tijdens deze bijeenkomsten heeft het Wmo platform ook een presentatie gegeven over wie we zijn wat we doen enz.


Website Wmo Platform Maasgouw.

Via de website houden we de inwoners van de gemeente Maasgouw op de hoogte van het werk van het Wmo Platform Maasgouw.

Hierdoor kunnen we ook meer bekendheid geven aan het werk van het Wmo Platform.

Deze website is bedoeld voor alle inwoners van Maasgouw, medewerkers van de gemeente, en verder voor iedereen die belangstelling heeft voor de Wmo.

Ook worden er af en toe artikelen geplaatst in het Maasgouwnieuws en de parochieblaadjes.


Maasbracht 24 januari 2015

Jessy van Houtum

Secretaris