JAARVERSLAG 2015

In 2015 is het Wmo Platform Maasgouw als beleidsadviesraad van het College van Burgemeester en Wethouders nauw betrokken geweest bij de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van het Wmo beleid in de gemeente Maasgouw..

Het DB bestuur heeft  6 keer vergaderd voorafgaande aan de AB bestuursvergaderingen en het AB bestuur kwam in 2015 6 keer bij elkaar.

Het DB bestuur bestaat op dit moment uit  3 personen en zal in de loop van 2016 van aard veranderen in een agendacommissie.  Het AB bestuur bestaat  op dit moment uit 8 leden en één kandidaat lid. In de loop van dit jaar gaan we op zoek naar nieuwe leden voor het Wmo  platform Maasgouw.

In augustus hebben we afscheid genomen van Tom Peters. In december hebben we afscheid genomen van Har Caris, Piet van Gassel  en Gerard van Borren.


Commissies.

In 2015 hebben we  de organisatie  en werkwijze van het Wmo platform veranderd door het invoeren van 5 commissies.

1 werkgroep bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen van huishoudelijk geweld.

2-werkgroep Jeugd en onderwijs.

3-werkgroep-ondersteunen (zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving) van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen. Bieden van opvang ( dit zijn maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg.

4-participatieraaad

5-werkgroep communicatie

De bedoeling van deze werkgroepen is om directer en beter te  kunnen communiceren  tijdens vergaderingen en bij het geven van adviezen aan B&W over diverse onderwerpen. Nieuwe  Alg.-bestuursleden zullen tevens door een persoon uit de commissies  begeleid worden gedurende hun eerste jaar als kandidaat lid van het Wmo platform.

Tevens is er een huishoudelijk regelement vastgesteld.

 

Uitvoeringsplan Wmo beleidsnota  gemeente Maasgouw 2015.

In 2015 zijn de participatiewet, het nieuwe jeugdbeleid en de overhevelingen van de taken vanuit de AWBZ officieel overgeheveld naar de gemeenten.

In 2015 heeft het Wmo platform advies gegeven aan B&W over de volgende beleidstukken en beleidsregels:

-Werkzaamheden Kernenregisseur.

- Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet gemeente Maasgouw.

-Beleidsregels Re-integratie gemeente Maasgouw.

-De Cirkel doorbroken-Minimabeleid 2015-2020.

-Beleidsregels Compensatie Wtcg en CER gemeente Maasgouw.

-Verordening loonkostensubsidie participatiewet gemeente Maasgouw 2015.

-Verordening individuele studietoeslag.

-Verordening cliëntenparticipatie gemeente Maasgouw 2015.

-Beleidsregels terugvordering  en verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ  gemeente Maasgouw 2015

-Verordeningen oneigenlijk gebruik Participatiewet gemeente Maasgouw 2015.

-Mantelzorg mogelijk maken. Vernieuwingsaccenten voor lokale uitvoering van het informele zorgbeleid in de regio midden-Limburg


Daarnaast zijn er nog verzoeken en vragen gestuurd naar B&W inzake :

-eventuele benoeming regionale ombudsman.

-wijziging en onduidelijke bruikleenovereenkomst hulpmiddelen.

-reorganisatie Wmo platform Maasgouw

-benoeming nieuw AB bestuurslid.-

-Leergeld en Jarige Job

-Kandidaatsleden participatieraad WWB Maasgouw.

-Verzoek om bij de uitvoering van de participatiewet couleur locatie te handhaven.


Werkgroep Merr

De Klankbordgroep Merr  bestaat uit vertegenwoordigers van de Wmo raden  uit de gemeente Maasgouw, gemeente Roermond, gemeente Roerdalen en de gemeente Echt Susteren en beleidsambtenaren uit deze gemeentes.

In 2015 was er circa om de 6 weken een bijeenkomst, waarbij allerlei onderwerpen aan bod zijn gekomen op regionaal en lokaal niveau. 

 

Werkgroep WWB

De werkgroep  WWB is samengevoegd met de cliëntenraad  van de WWB.

Deze cliëntenraad valt onder de vlag van het Wmo platform en bestaat op dit moment uit 3 leden van het Wmo platform en 3 leden uit de groep bijstand gerechtigden.

Deze leden komen regelmatig bij elkaar, samen met beleidsmedewerkers van de gemeente en er worden allerlei onderwerpen besproken.

Signalen die we vanuit onze achterban ontvangen , komen tijdens deze overleggen  ook aan de orde. De nieuwe verordeningen en beleidsregels participatiewet  2015 zijn tevens onderwerpen die aan bod zijn gekomen. 


Overleg wethouder Wmo Jessie Smeets-Palmen.

Op 7 mei, 3 september en 3 december 2015 vonden de overleggen plaats met wethouder Jessie Smeets-Palmen.

Onderwerpen die hier o.a.  aan de orde zijn gekomen zijn

-stand van zaken nieuwe Wmo inclusief evaluatienota Wmo 2014 ( keukentafel gesprek, huishoudelijke hulptoelage, pilot sociaal wijkteam enz.).

-stand  van zaken Jeugdwet (inkoop jeugdhulp 2016, CJZ, SVB/PGB  enz.) en 

-stand van zaken Participatiewet (garantiebanen, dagbesteding, nieuwe verordeningen enz.)

Deze drie aandachtspunten zijn aan de orde geweest bij alle drie de overleggen.

 

Bijeenkomsten en cursussen.

In 2015 hebben 4  leden van het Alg bestuur aan  de basiscursus Wmo deel genomen.

Regelmatig zijn er door  diverse leden van het platform bijeenkomsten bezocht. Deze bijeenkomsten werden o.a. georganiseerd door Huis voor de Zorg, Stichting de Pijler ,Platform Mantelzorg Limburg, Stimulanz, Gehandicapten federatie Limburg,  Burgerparticipatie en Connect Mezzo,

Tevens hebben enkele leden van het Wmo platform overleggen gehad met de beleidsmedewerkers Sven Roelofs, Wim Ruhl en Ger Maat.

 

Werkbezoeken 2015.

Kledingbank te Maasbracht.

In maart 2015 hebben enkele leden een werkbezoek  gebracht aan de Kledingbank te Maasbracht.

Dit was een boeiend , leerzaam en maakte op de deelnemers een onvergetelijke indruk.


Ozo.

In juni 2015 hebben enkele leden een werkbezoek gebracht aan OZO in de Spil te Maasbracht.

De conclusie was dat het een prima initiatief is, maar heeft helaas nog niet tot veel succes geleid.

Weinig mensen weten de weg naar OZO nog maar te vinden.


Opening nieuwe gebouw CJG .

Twee leden hebben op 1 december de open  inloop netwerkmiddag van het Centrum voor Jeugd en Gezin  bezocht en waren ook aanwezig bij de opening van het nieuwe gebouw van het CJZ te Maasbracht.


Website Wmo platform Maasgouw.

Via de website houden we de inwoners van de gemeente Maasgouw op de hoogte van het werk van het Wmo platform Maasgouw.

Deze website is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Maasgouw, medewerkers van de gemeente Maasgouw en voor  iedereen die belangstelling heeft in de Wmo.

De website is op dit moment verouderd. Teksten zijn op enkele pagina’s reeds in november 2015 vernieuwd.

Enkele Alg. bestuursleden hebben de taak op zich genomen om de website in de loop van 2016 te actualiseren.

 

 

Maasbracht 12 januari 2016

Jessy van Houtum

secretaris