DE DRIE ALGEMENE DOELEN

Wat is de WMO

Gemeente zijn sinds de invoering van de Wmo in 2007 verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Maatschappelijke ondersteuning omvat activiteiten die het mensen mogelijk maken om mee te doen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk en mantelzorg, maar ook met goede informatie en advies, opvoedingsondersteuning en huishoudelijke hulp.

Het begrip maatschappelijke ondersteuning is in de Wmo sinds 1-1-2015 verwoord in drie algemene doelen. Het ministerie van VWS geeft de kaders aan waarin elke gemeente haar eigen beleid kan maken. Een beleid dat afgestemd is op de wensen en samenstelling van de inwoners.

Deze drie algemene doelen zijn:

  1. Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.

  2. Ondersteunen (zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving) van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen.

  3. Bieden van opvang (dit zijn maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg).